യുഎസ് വിസ സ്ലോട്ടുകൾ ലഭ്യത In Toronto

I ' ve been സഹായിച്ചു. It ' s sayonara for Black Belt പോക്കർ after the owner, and founder, നീൽ Channing calls time on the iPoker skin after six years of operation.2008 ഐറിഷ് പോക്കർ ഓപ്പൺ ചാമ്പ്യൻ നീൽ Channing has decided to call time on his പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് iPoker തൊലി കറുത്ത ബെൽറ്റ് പോക്കർ ശേഷം എഴുന്നേറ്റ അതിന്റെ എല്ലാ കളിക്കാർ ആ സൈറ്റ് will close at midnight Friday, February 28th യുഎസ് വിസ സ്ലോട്ടുകൾ ലഭ്യത in toronto.
Channing ഉണ്ട് ways to play poker. ആ ഉദ്യമത്തിൽ by some excellent staff, ചില വിശ്വസ്തരായ, രോഗിയുടെ investors and a fantastic community of players who I hope have all had plenty of fun along the way." Channing wrote in his blog on the site.കഴിഞ്ഞ ആറു വര്ഷമായി കണ്ടിട്ടില്ല ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് പോക്കർ ആരേലും ഹിറ്റ് തലക്കെട്ടുകൾ on a number of occasions including Neil Channing himself who had a couple of runner-up പാടുകൾ the World Series of Poker (WSOP) and GUKPT വിജയം at മാല്ട; ജാമി Burland taking down the UKIPT in ബ്രൈടന്, and സാം Razavi നേടിയ കൂടുതൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏഷ്യ അധികം ബ്രൂസ് ലീ. Since that time I have worked tirelessly to try and develop the project and to build the Black Belt brand maneki casino no deposit bonus. "All that remains is for me to thank everyone who invested, who worked hard for us, who were sponsored by us, who participated in പോക്കർ ചർച്ചകൾ on our website and particularly those who played on ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് പോക്കർ." പറഞ്ഞു Channing manege ഒരു bijoux geant കാസിനോ salon de provence. Channing ആരംഭിച്ച ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് പോക്കർ, which he co-founded with Nik Persaud, ഏപ്രിൽ 2009 and it quickly became a hit due to the പുല്ലും വേരുകൾ അപ്പീൽ നൂതന staking സിസ്റ്റം Channing introduced to the industry. Channing സ്ഥിരീകരിച്ചു all players' ഫണ്ട് are safe and they have until Friday to പിൻവലിക്കാൻ അവരെ സാധാരണ manner.ശേഷം തീയതി players will have to contact ബോയല് പോക്കർ to have their ഫണ്ട് returned to their bank accounts.താരങ്ങളെ തേടാം പിൻവലിക്കാൻ അവരുടെ ഫണ്ട് യും iPoker സൈറ്റ് ആണ് ഡിസിയുടെ പ്രവർത്തനം പോലെ ഈ നായക്കുട്ടി വഴി to retrieve your funds.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്