സെനെക്കാ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം കാസിനോ Buffet

eijing ' s plans to set a new anti-corruption ഓഫീസ് സാധ്യത കാലതാമസം ഏതെങ്കിലും recovery in the VIP കാസിനോ വിഭാഗത്തിൽ Macau, പറയുന്നു കൺസൾട്ടൻസി യൂണിയൻ ഗെയിമിംഗ് ഗവേഷണ Macau Ltd.fficial news agency Xinhua reported over the weekend that China ' s central government is in the process of setting up a new high-level അഴിമതി വിരുദ്ധ ഓഫീസ്.പുതിയ body will be run by a top prosecutor കീഴിൽ സുപ്രീം ജനങ്ങളുടെ Procuratorate.കുറിപ്പ് by Union ഗെയിമിംഗ് വിശകലന Grant Govertsen and Sweet ചിയാങ് published on Monday said the move "represents the institutionalisation of the anti-corruption drive" സെനെക്കാ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം കാസിനോ buffet. That, in turn, suggests "the anti-corruption drive is far from over and is likely to continue to കോട്ടംവരുത്തുക Macau വിഐപി' s market for a significant period of time," Mr Govertsen and Ms ചിയാങ് എഴുതി.വൈകി-September റിപ്പോർട്ട് by Xinhua news agency that Beijing തന്നെ wind down an anti-corruption drive within the ruling Communist Party had led ചില investors to believe that the അഴിമതി crackdown was ending.എന്നാൽ വെൽസ് ഫാർഗോ സെക്യൂരിറ്റീസ് LLC ഇതിനകം മുന്നറിയിപ്പ് at the time that an increase in the anti-corruption drive was possible in the near future.onday ന്റെ നോട്ട് by Union ഗെയിമിംഗ് added: "The greater number of human resources allocated to this [പുതിയ അഴിമതി വിരുദ്ധ ഓഫീസ്] indicates that the number of cases that are prosecuted could continue to grow സെനെക്കാ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം കാസിനോ ജോലികൾ. This could in turn കാലതാമസം ഒരു വി മുകളിൽ തന്റെ റേഞ്ച് പോക്കർ. പി recovery in Macau, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞില്ല represent മറ്റൊരു ലെഗ് down with respect to വിഐപി ട്രെൻഡുകൾ should prosecutions escalate materially (in terms of the number of prosecutions or the status of those being prosecuted), which could cause വിശാലമായ ഒരു കൂട്ടം VIP customers to lay low." മുകളിൽ o പണം സ്ലോട്ട്.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്