മദ്യം And പോക്കർ Mom Jeans

A New York judge has ഭരിച്ചു daily fantasy sports (DFS) contestsbreak constitutional prohibitions നേരെ ചൂതാട്ട. The ruling that DFS മത്സരങ്ങൾ അല്ല ഗെയിമുകൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം was passed by അഭിനയം സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് ജെറാൾഡ് W. Connolly in the case brought forward by അഭിഭാഷകൻ കോണ്ലിയസ് മുറ്റി.മുറ്റി wants New York to shut down DFS മത്സരങ്ങൾ in the state. DFS operators DraftKings and FanDuel went through the New York കോടതികൾ 2015 ചെയ്യുമ്പോൾ, എറിക് Schneiderman, അറ്റോർണി ജനറൽ at the time, പുറപ്പെടുവിച്ചു ച and desist orders to both മദ്യം and പോക്കർ mom jeans. They were denied injunctive ദുരിതാശ്വാസ by the Supreme Court; അതു sided with Schneiderman in അളക്കുന്നതിനും DFS പോലെ ചൂതാട്ട കീഴിൽ നിലവിലുള്ള നിയമം.മാസം കഴിഞ്ഞ്, എങ്കിലും, ധ്വനി മാറ്റി നിയമനിർമാണം legalised fantasy sports as a game of skill.ശേഷം ഈ development, an anti-ചൂതാട്ട coalition കൂലിക്കു മുറ്റി യുദ്ധം പുതിയ നിയമം on the നിബന്ധനകൾ ഈ constitutional ഭേദഗതിയും ആവശ്യമാണ് ഹോളിവുഡ് കാസിനോ സൂപ്പർ ബൗൾ prop bets. ഒരു വോട്ടർ ഹിതപരിശോധനയ്ക്ക് ഹോളിവുഡ് കാസിനോ എടുത്തു 2 വരട്ടുക menu. Schneiderman അഭിനയിച്ച as general counsel നിലവിലെ കേസ് നേരെ DFS in New York and requested the court for പിരിച്ചു.

He maintained his വിശ്വാസം സംസ്ഥാന അഭ്യാസം അതിന്റെ ശരിയായ അധികാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ fantasy sports, എന്നാൽ പിരിച്ചു was denied. It is as ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല ഹോളിവുഡ് കാസിനോ stl പോക്കർ മുറി. എന്താണ് അടുത്ത നടപടികൾ ചെയ്യും, എന്നാൽ DraftKings and FanDuel കഴിഞ്ഞില്ല ഹോളിവുഡ് കാസിനോ thanksgiving ബുഫേ menu. ഒരുപക്ഷേ അപ്പീൽ the ruling and have not been ordered to ച trading in the state.ശ്രദ്ധ now shifts to the current അറ്റോർണി ജനറൽ of the state, Barbara അണ്ടര്വുഡ്, who may need to make a final decision as Schneiderman ചെയ്തു in 2015..

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്