റെസ്റ്റോറന്റുകൾ സമീപം 4 കാറ്റും കാസിനോ പുതിയ എരുമ

acau ' s ആറു അനുമതി കാസിനോ operators have procured – തുടക്കം മുതൽ 2016 – services and products from local small - and medium-സംരംഭങ്ങൾ (രണ്ടു കോണ്ക്രീറ്റ് കൂടാതെ വാ) രൂപയുടെ കുറിച്ച് MOP700 million (US$87.5 ലക്ഷം). റെസ്റ്റോറന്റുകൾ സമീപം 4 കാറ്റും കാസിനോ പുതിയ എരുമ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്