ആയിരുന്നു ഫ്ലമിംഗൊ ആദ്യ കാസിനോ

The Lottoland Group has announced the establishment of സ്വന്തം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായ, ഫോർച്യൂൻ ഇൻഷുറൻസ് PCC Limited, സ്വീകരിക്കുന്നത് ആയിരുന്നു ഫ്ലമിംഗൊ ആദ്യ കാസിനോ.

അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് ലൈസൻസ് ൽ ജിബ്രാൾട്ടർ നിന്നും, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ Commission ആയിരുന്നു tangiers ഒരു യഥാർഥ കാസിനോ. In a statement, Lottoland പറഞ്ഞു: "This is a historic milestone for Lottoland – മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി അതിന്റെ industry-leading റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് into its own പൂർണ്ണമായി അംഗീകൃത and അനുമതി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി was sind bei slots സെർവർ. Lottoland ' s reinsurance ഘടന, which combines both റിസ്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ട് വിപണിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് linked സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് പരമ്പരാഗത ഇൻഷുറൻസ്, consists of ഉയർന്ന കവറേജ് in the market for the underlying gaming business."ഫോർച്യൂൻ ഇൻഷുറൻസ് will act as Lottoland ' s underwriters മൂടി കമ്പനിയുടെ വസ്തുക്കള് risks slots at ഇരട്ട നദി കാസിനോ. Lottoland സിഇഒ, നൈജൽ Birrell, അഭിപ്രായമിട്ടത്: "The fact that Lottoland is the first and only company in the gaming sector to have done this highlights ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത slots at wind creek wetumpka.
വ്യവസായം മികച്ച പ്രാക്ടീസ് സുതാര്യത slots at wind creek atmore. This is huge step forward not just for Lottoland but also for the gaming industry." പുതിയ വീടുകളിൽ സമീപം red rock casino.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്