അമ്മായി D ' S സ്ലോട്ടുകൾ ആൻഡ് വൈൻ ബാർ

ver പകുതി Macau ' s casino workers are unwilling to work in വിഐപി rooms, where smoking will still be allowed after november 6, shows a Macau-government sponsored സർവേ.nder the government ' s proposal, all operators will be allowed to build പുകവലി മുറികള് അവരുടെ mass-market നിലകളിൽ, but without any ഗെയിമിംഗ് പട്ടികകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോട്ട് മെഷീനുകൾ inside.സിദ്ധാന്തം അവര് തന്നെ സമാനമായ പുകവലി മുറികള് found at major airports. അമ്മായി d ' s സ്ലോട്ടുകൾ ആൻഡ് വൈൻ ബാർ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്