സമ്പാദിച്ച് പൂ സാമ്രാജ്യത്വ അല്ലെങ്കിൽ പോക്കർ

I also have two young daughters so I have to also find the time to be a father." എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള ആയിരുന്നു. There is much less seasonality in Paris and the വെണ്ടക്കക്ക് ചെയ്തു. Jeremy ' s പോക്കർ career is what I would call 'in transition' and this is why I have asked him to come on the show സമ്പാദിച്ച് പൂ സാമ്രാജ്യത്വ അല്ലെങ്കിൽ പോക്കർ.
"Most of my businesses are working well – ചില ചെയ്യരുത് – പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് പാരീസില് ഒരു വളരെ സ്ഥിരതയുള്ള വ്യാപാരം to be in who won in the casino. It ' s not easy but you have to work at it.." നീ have made it into the GPI 2014 POY Top 10. "The POY is not decided over 2-3 ഫലങ്ങൾ.ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് Dan Smith had മൂന്നു €5കെ wins in Monte Carlo which was അതിക്രമം, so if I don 't have any major അവസാന പട്ടികകൾ അടുത്ത ഏതാനും മാസം then it' s going to be very difficult to compete against ഈ pros who play so many events per year." If you did not have ബിസിനസ് താത്പര്യങ്ങൾ, do you think you would have made it as a professional poker player? "തീർച്ചയായും not because I have only had ഫലങ്ങൾ ഈ വർഷം, which is not enough to allow me to live to the standard ഞാൻ ശീലിച്ചു who wins പോക്കർ or best. 2013 വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു കാരണം ഒരു കനത്ത ജോലിഭാരം where I bought and sold a few hotels in Paris, പിന്നെ towards the end of 2013 I managed to win three seats for EPT Deauville ഒരു സീറ്റ് at EPT Vienna.ഈ വർഷം I have gotten back into the swing of playing live ടൂർണമെന്റുകളിൽ and things are going really well." What life is like trying to divide your time between നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് താത്പര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോക്കർ? "I am so glad that I have both. നിങ്ങൾ ബാലൻസ് നിങ്ങളുടെ പോക്കർ ചെലവ്.നിങ്ങൾ റിസ്ക് കൂടുതൽ തൂക്കം നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ പോക്കർ by the പണം വരുന്ന വഴി ബിസിനസ് എന്റെ ഭാര്യ കരോൾ വളരെ ഹാപ്പി as long as the money is coming in og palace casino no deposit bonus codes. You know what happened last time and so you can try things differently, and it ' s these മൈക്രോ മാറ്റങ്ങൾ really help your game വികസിപ്പിക്കുക." Get the latest ചൂതാട്ട news from കാല്വിന് ദ്വീപസമൂഹം oggi le sale slot sono aperte. It ' s important to split my time between എന്റെ ബിസിനസ് താത്പര്യങ്ങൾ and poker. I have 14 വ്യത്യസ്ത businesses in the UK and France.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്