നയാഗ്ര Fallsview കാസിനോ റെസ്റ്റോറന്റുകളും സൈറ്റിൽ

North Dakota ' s House കൊണ്ട കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം ഹൗസ് ബിൽ 1234 that, if passed, would allow North Dakotans to vote on the legalization of sports betting സമയത്ത് 2022 election season.കമ്മിറ്റി കൊടുത്തു നിയമനിർമാണം ഒരു 'ചെയ്യാൻ പാസ്' recommendation and now the bill will go to the House floor for a full വോട്ട്. The bill which was sponsored by ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ജിം Kasper, has been heavily ഭേദഗതി since it was first introduced in January. It had originally അന്വേഷിച്ചു പകയോ sports betting on both professional and college events, but after പ്രാദേശിക colleges and universities voiced concerns, college sports betting has been removed.തന്റെ സാക്ഷ്യം before the committee, ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് Kasper പ്രസ്താവിച്ചു: "The people of North Dakota ഇതിനകം sports betting നയാഗ്ര fallsview കാസിനോ റെസ്റ്റോറന്റുകളും സൈറ്റിൽ. They find ways to do it.ഞാന് പറയുന്നത് നാം ഇത് പകയോ in our state, and we നികുതി it so that we have the benefit of what ' s already happening for the citizens of our state and our state coffers." അതേസമയം ബിൽ നിലവിൽ വന്ന ഏതെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ നികുതി നിരക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ആ taxes will go, the കമ്മിറ്റി തുടക്കത്തില് ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് Kasper ന്റെ വികാരം.എങ്കിലും, ഈ details will be added to the ബിൽ മുൻപ് വീട്ടിൽ വോട്ട് നല്ല പോക്കർ ചിപ്സ് വില്പനയ്ക്ക്. If വീട്ടിൽ അന്തരിച്ചു the bill, it will then go to the സെനറ്റ് before finally coming to Gov.
ഡഗ് Burgum. While Burgum is unwilling to throw his weight behind the bill, it ' s believed that he will not stand in its way nice casino റിസോർട്ടുകൾ സമീപം എന്നെ. If either the House or the Senate vote against the bill, it still has one more chance as it will then go before the electorate ന് വോട്ട് for the 2022 election season. Based in London, Natasha is a former sports journalist with experience working for some of the biggest athletes & brands in the world of sports and iGaming.ചൂതാട്ട News സൈറ്റ് വഴി DDM നയാഗ്ര പോക്കർ റൂം ഫോണ് നമ്പര്.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്