അടുത്ത കാസിനോ To Pauls വാലി ഒക്ലഹോമ

Despite sitting to the left of Ben Lamb, ഈ വർഷത്തെ WSOP Player of the Year and the very definition of a tough poker player, ഹീൻസ് ആക്രമിച്ചു Lamb ' s big അന്ധനായ നിന്ന് പുറത്ത് സ്ഥാനം കൊണ്ട് നിരന്തരം. If it 's hard അവിടെ ഒരു മുട്ടന്, it' s even harder for an unknown ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾറൗണ്ടർ അടുത്ത കാസിനോ to pauls വാലി ഒക്ലഹോമ. There were times when he would ' ve been better off തട്ടുകയോ ബ്രേക്ക് പകരം ഉദ്ഘാടനം അത് മോശം കോളുകൾ എന്ന് നമുക്ക് Staszko back into the match, എന്നാൽ തന്റെ കാര്യമായ ചിപ്പ് സ്റ്റാക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ complete disaster.എന്നാൽ തന്റെ സന്നദ്ധത തകരാറും റിസ്ക് ഹാർഡ് is exactly what helped him to take what proved to be an കഴിയാത്ത ലീഡ് നേരെ Staszko ഹീൻസ് വെറും എട്ടാം player from outside the United States to win the Main Event in its-40-year അസ്തിത്വം, ആദ്യത്തെ from Germany to claim the crown. ഹീൻസ് himself.പോക്കർ എവിടെ ഒരു ഗെയിം ആണ് അടുത്ത കാസിനോ to paso robles. Of course, the only person who needed to believe in ഹീൻസ് ' s ability ആയിരുന്നു. He made his mark in the early പോകുന്ന അവസാന പട്ടിക by taking on the players who had been touted by all of the supposed വിദഗ്ധർ ca.

And then there was the fact that nobody in the പോക്കർ world, where പ്രശസ്തി currency, ശരിക്കും അറിയാമായിരുന്നു much about him അടുത്ത കാസിനോ to peachtree സിറ്റി ജോർജിയ. ഹീൻസ് കൈവരിക്കും ചിപ്സ്, he will become increasingly dangerous." Dalla also pointed out that there was a bit of history on ഹീൻസ് ' s side: over the last decade, six players who had തുടങ്ങി അന്തിമ പട്ടിക play in the bottom half of the നില progressed to heads-up play, with three of them (ജോ Hachem, Jerry Yang and ജോ Cada) going on to win the event അടുത്ത കാസിനോ to pawhuska ഒക്ലഹോമ. His dogged pursuit of ശരിയായി ആക്രമണാത്മക പോക്കർ carried over to the final confrontation with ചെക്ക് ചെസ്സ് ഗ്രാന്റ്മാസ്റ്റർ and പ്രോ poker player മാര്ട്ടിന് Staszko, who would duel ഹീൻസ് for a total of 119 hands.ഹീൻസ് തുടങ്ങി പിന്നിൽ, holding 88.6 ദശലക്ഷം ചിപ്സ് തന്റെ എതിരാളിയുടെ 117.3 കോടി, എന്നാൽ അവൻ പിടിച്ചു ചിപ്പ് lead in short order and kept his foot on the gas കാലാവസ്ഥ അടുത്ത 7 ദിവസം കാസിനോ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്