ഒരു യാതൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ബോണസ് കോഡുകൾ റൂബി സ്ലോട്ടുകൾ

പോള് Ceglia, ഒരു വെബ് ഡിസൈനർ claiming to hold a six-year-old contract signed with Facebook founder Mark Zuckerburg, is suing ഒരു 84% ഓഹരി ഓൺലൈൻ giant.നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു laughably അതിക്രമം, but that hasn ' t stopped ഒരു ജഡ്ജി നിന്ന് fruit Zuckerburg and Facebook കൂടെ ഒരു താൽക്കാലിക restraining order preventing them from കൈമാറുന്നു ഒരു യാതൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ബോണസ് കോഡുകൾ റൂബി സ്ലോട്ടുകൾ. ഏതെങ്കിലും ആസ്തി വരെ claim is resolved ഒരു യാതൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ബോണസ് കോഡുകൾ planet casino 7. Predictably, Ceglia is no stranger to the court system, having ആരോപണം defrauded നിരവധി ഉപഭോക്താക്കളെ നിന്നു ഒരു ദമ്പതികൾ നൂറു grand രൂപയുടെ 'മരം ഉരുളകൾ'.ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമ glomming ലേക്കായി successful entrepreneurs is അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന tactics employed by one Scott Lewis, കുപ്രസിദ്ധമായ pond-കരമാണ് പേറ്റന്റ്-അപര who held the Bodog ഡൊമെയ്ൻ പേര് ആശ്വാസം ലഭിക്കും back in 2007 പോക്കർ vibrator വിതരണക്കാരും മലേഷ്യ. മനസിലാക്കാവുന്നതേ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ frantically scouring the web to see if Lewis' കമ്പനി, 1st ടെക്നോളജി (as in 'let someone else പണിയും സാങ്കേതികവിദ്യ ആദ്യം, otherwise you 'll have nothing to attach നിങ്ങളുടെ leeches to'), has യ out into the 'മരം pellet' business. പോക്കർ vibrator for concrete വില.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്