അവിടെ ചൂതാട്ട In San Antonio

ACR offers a special "Spin to Get IN" feature that could അവാർഡ് ഒരു ഭാഗ്യം വിജയി a chance at a seat for just one penny. In a tweet from ACR കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, അത് പറഞ്ഞു, "നമ്മുടെ ഉയർന്ന ഒഴുക്കില് $1,000,000 GTD tourney has been renamed from ദശലക്ഷം ഡോളര് Encore to ഞായറാഴ്ച വിഷം!And it ' s now running every Sunday at 1pm ET...." Whether the name came from the Hollywood blockbuster movie by the same name or കാരണം കളിക്കാർ "തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ ചൂതാട്ട in san antonio.
അത് ഒരു സ്ഥിരം ഇനം അതിന്റെ lineup. അവരുടെ വിഷം" in how to secure their seat to the game isn ' t readily അറിയപ്പെടുന്നത് top social casino ഗെയിമിംഗ് കമ്.

പക്ഷേ, ACR offers several different ways to earn a seat that don ' t require breaking the bank. One of the few യു top star കാസിനോ ജോലി ഒഴിവ്.
Players are able to enter at any ഘട്ടം അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: The വിഷം tournament will be held ഓരോ Sunday at 1 p.എം മുകളിൽ സ്ലോട്ടുകളോടൊത്ത് പാമ്പാണ് മികച്ച ജിമ്മി.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്