ഹയര് ചന്ദ്രൻ സ്ലോട്ട് മെഷീൻ സ്ട്രാറ്റജി

The latest figures are published by IMS ഗവേഷണ cite that the cost of devices വീണു will be one key driver of the growth.ജോഷ് Builta, മൊബൈൽ analyst for IMS ഗവേഷണ പറഞ്ഞു VentureBeat, "The trend is mostly enabled by an increase in എൻട്രി ലെവൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ, which give more users access ഹയര് ചന്ദ്രൻ സ്ലോട്ട് മെഷീൻ സ്ട്രാറ്റജി. "പോലുള്ള മറ്റു പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ചെലവ് സഹിതം ഉയർന്ന ആവശ്യം സമം big sales." അദ്ദേഹം തുടർന്നു, "ഉയർന്ന സ്മാർട്ട്ഫോൺ demand is being driven by factors like a wider range of applications and social networking ഹയര് ചന്ദ്രൻ സ്ലോട്ടുകൾ സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ്. Spare a thought for the folks at നോക്കിയ ഹയര് വാലി കാസിനോ റെഡ്വുഡ് വാലി ca. After owning 40% of the market in the first quarter of കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇത് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു to just 24% and looking at the chart below you can see just how perilous അത് നോക്കി. Everyone will be happy with the കണക്കുകൾ except for one ഫിന്നിഷ് കമ്പനി.

If you weren 't in the ലഖ്വി ഗുഹ...we understand if you' re sick of us telling you how big മൊബൈൽ is going to be.അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മൊബൈൽ ഗെയിമിംഗ് വ്യവസായം ഇതിനകം plain to see though sonesta beach resort. If 1bn are sold by 2016 then it ' ll be mahoosive for the mobile gaming industry at large & കാസിനോ 5* (sharm el sheikh).

By ആ ഘട്ടത്തിൽ, the figures will be real as well. Then there ' s always ഏഷ്യ to make the party an all-night rave sonar con ganar dinero കാസിനോ. For those of you that have been in a cave for the past few months, the news that smartphone sales are likely to top a billion by 2016 may make you choke on your burrito sonar que estoy en un casino.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്