ടെസ്റ്റിന്റെ Armadillo ഇരട്ട ബ്ലാക്ക് ജാക്ക്

Salaberry പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റിന്റെ armadillo ഇരട്ട ബ്ലാക്ക് ജാക്ക്. പുതിയ സൗകര്യം ന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് ബഗുകൾ ബണ്ണി blackjack യോസെമൈറ്റ് സാം.

മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റി inspected the facility "a couple of times" and that the final ആവശ്യമായ ക്രമീകരണം are being completed.അവന് estimated that the facility should be completed അതിന്റെ മുഴുവൻ by April or May അടുത്ത വർഷം.തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ and the time frame, some of the resort ' s സൌകര്യങ്ങൾ, such as the hotel and restaurants, could be in operation by later this year. The facility also includes a 1,200 സീറ്റ് ആംഫി. ചൂടുള്ള in nature and focuses on the use of materials, such as wood and stone.ഇന്റീരിയർ ആണ് ആധുനിക ഉൾപ്പെടുന്നു. According to the commercial director for the resort, ജുവാൻ കാർലോസ് Salaberry, ഘടന അകത്ത് സൗകര്യങ്ങളും have been completed and documents have been submitted to the Directorate of മുനിസിപ്പൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഡ്രസ് കോഡ് സ്റ്റാർ സിറ്റി കാസിനോ. In March, കാസിനോ മാനേജർ, യുവാന് Almagro told the news outlet that ഏകദേശം 125 people had already been hired and were being trained വിവിധ സ്ഥാനങ്ങൾ at the casino resort ആ ഒരു അധിക 175 സ്ഥാനങ്ങൾ had been ചുരുങ്ങി with candidates being selected who will be ready to assume തീരുവ upon the opening of the facility ഡ്രസ് കോഡ് skycity കാസിനോ ഓക്ക്ലാന്ഡ്.

Originally expected to open ഏതാനും മാസം മുമ്പ്, after visiting the construction site of the Ovalle Casino Resort ചിലി, മേയര് Play Renteria expects that the venue is on പേസ് to meet the September 4 തുറക്കുന്ന deadline, with over 90 percent of the work complete, according to an article in Spanish-language news outlet, Semanario Tiempo. In total, the $50 ദശലക്ഷം വികസന സൃഷ്ടിച്ച 1,500 temporary and permanent സ്ഥാനങ്ങൾ..

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്