സംഭാവ്യത നേടിയ ഒരു കൈ Blackjack

The government has decided in recent times to restrict the number of ഗെയിമിംഗ് tables as it wants casinos to shift their focus നിന്ന് gaming to non-ഗെയിമിംഗ് facilities that will attract more families and change Macau ' s image of being a ചൂതാട്ട paradise.സ്റ്റീവ് Wynn, മുകേഷിന്റെ and ചെയർമാൻ Wynn റിസോർട്ടുകൾ പരാജയപ്പെട്ട Macau സർക്കാർ ഒക്ടോബർ 2015 നല്കുന്നതിനു നിയന്ത്രണങ്ങൾ on the number of tables that the new casinos could operate.തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള് did not go down well with Macau legislators who stated that they would remain firm on their policies and പ്രകടിപ്പിച്ച അവരുടെ ഖേദം over Wynn ' s അഭിപ്രായങ്ങള് സംഭാവ്യത നേടിയ ഒരു കൈ blackjack. Wynn റിസോർട്ടുകൾ Ltd have invested over $4.2 billion to develop its Wynn Palace casino resort, which is scheduled to open on August 22 Cotai ജില്ല Macau ആണ്. What the operator may not have planned on though, is that according to local പ്രക്ഷേപണം, പ്രിന്റ്, and internet news outlet TDM, എല്ലാ 100 പുതുതായി അനുവദിച്ച tables are earmarked by the government for mass market ഗെയിമിംഗ്.നേരത്തെ, സ്റ്റീവ് Wynn പ്രസ്താവിച്ചു Macau തുടർന്ന് നിയന്ത്രണ do not give them any വിവരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി Wynn റിസോർട്ടുകൾ would not be making any plans on assumptions. ചൂതാട്ടവും ജപ്പാൻ നിയമ.

വ്യവസായം വിശകലന had predicted that the government would most likely allot ചുറ്റും 200 to 250 ചൂതാട്ട പട്ടികകൾ, but those numbers were not in line with the tables available under a market cap of 3% compounded വളർച്ച പ്രതിവർഷം beginning in 2013. On the sidelines of a fire drill Friday, Macau ' s Secretary for Economy and Finance, ലയണൽ Leong Vai Tac പറഞ്ഞു 150 പുതിയ വിപണി ഗെയിമിംഗ് tables will be അനുവദിച്ച casino – 100 പ്രീ-opening 50 more to be released in ധാരാളം 25 ഓരോ on January 1, 2017 and in 2018 ആണ്. According to government sources, മേശ count at the end of 2013 was 5,750 ചൂതാട്ടവും ഇല്ലിനോയി ലെ നിയമ. Wynn റിസോർട്ടുകൾ has planned to പുനർവിതരണം ഏകദേശം 100 പട്ടികകൾ നിന്ന് അതിന്റെ Wynn Macau കാസിനോ over to the Wynn Palace as a number of these tables are currently under-performing at the Wynn Macau ആണ്. Wynn ആയിരുന്നു ശുഭാപ്തി in it ' s earnings call, presenting നന്നായി നിർമ്മാണം arguments against such pessimism ചൂതാട്ടവും സ്കൂൾ അനധികൃത. Wynn റിസോർട്ടുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് number.സ്റ്റീവ് Wynn അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച in the company ' s second quarter earnings report that it would most likely get approval for around 100 ഗെയിമിംഗ് പട്ടികകൾ പ്രീ-opening, and an additional എണ്ണം പട്ടികകൾ ശേഷം ഇത് തുറക്കുന്നു choctaw കാസിനോ റോളണ്ട് ഒക്ലഹോമ. MGM Cotai is opening in 2017, and Grand ലിസ്ബോവportugal_ regions choctaw കാസിനോ ജോലികൾ ഡുറാന്റ് ഒക്ലഹോമ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്