പൂർണ്ണ Batte സ്കാല ഒരു പോക്കർ

ആഗോള കായിക വാതുവെപ്പ് ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട ദാതാവ്, GVC Holdings, have സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്നലെ that they would be selling അവരുടെ പേയ്മെന്റ് പ്രോസസിങ് ബിസിനസ് Kalixa Group. The സ്ഥിരീകരണം വന്നു പൂർണ്ണ batte സ്കാല ഒരു പോക്കർ. ശേഷം ഒരു മുൻ announcement from the company who are expected to dispose of their payments ആം by no later than Q1 of 2017 പൂർണ്ണ batte സ്കാല പോക്കർ italiano.

The reason, as they state it, is to gather അധിക ഫണ്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള അവരുടെ മൊത്തം കടം. The Kalixa Group is to be sold to a Singapore-based പേയ്മെന്റ് ദാതാവ് Senjo ഗ്രൂപ്പ് Pte Ltd, who will spend a total of €29 million on the deal.മുഴുവൻ തുക is to be paid in cash after the transaction is finalized, which will take a few months to complete കാരണം വിദേശ and ആഭ്യന്തര regulations.
But once the deal is finalized, GVC Holdings are expected to get a total പരിഗണന €35.5 ലക്ഷം.വില്പനയ്ക്ക് പ്രഖ്യാപനം വന്നു only a few days after GVC revealed a 49% പ്രത്യേക ഡിവിഡന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ share holders on the reports of a healthy Q4 ലാഭം. The Kalixa Group has been providing a number of പേയ്മെന്റ് സേവനങ്ങൾ കായിക വാതുവെപ്പ് കമ്പനി, as well as other corporate clients, including Senjo Group Ltd.മാത്രം 2016, Kalixa കൈവരിച്ച നാല് quarter revenue of €22.7 ലക്ഷം while also suffering ഒരു പ്രീ-നികുതി പലിശ loss of €7 ദശലക്ഷം how can I അടി ഒരു യന്ത്രം എന്ന കാസിനോ. But despite being sold to a different ഉടമ, the payments ഗ്രൂപ്പ് will still remain ഒരു സര്വീസ് ദാതാവ് അതിന്റെ മുൻ parent company, according to Kenneth അലക്സാണ്ടർ, GVC Holdings CEO how can I earn money on the machines കാസിനോ. Commenting on the upcoming deal, അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞു the press that they are happy to be selling Kalixa ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പുതിയ ഉടമ, one that has its focus on സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. പേയ്മെന്റ് കമ്പനി room for further growth.കുറവ് മൊത്തം കടം, GVC Holdings is expected to keep thriving, especially with the help of the Bwin.പാർട്ടി ബ്രാൻഡ് they ' ve recently acquired. remove slot മെമ്മറി.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്