ഡയമണ്ട് കാസിനോ Heist വലിയ Con ധനാഗമ

s reported by GGRAsia on Wednesday, മാനേജ്മെന്റ് for 13 Hotel has been told it must "apply for reinspection" സംബന്ധിച്ച അതിന്റെ Macau ഹോട്ടല് അനുമതി process, which it had originally ആവശ്യപ്പെട്ട on May 25. ഡയമണ്ട് കാസിനോ heist വലിയ con ധനാഗമ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്