നടന്നു നിന്ന് കാസിനോ To Optus സ്റ്റേഡിയം

Last week saw a number of interesting developments in the online gaming industry in Nevada നടന്നു നിന്ന് കാസിനോ to optus സ്റ്റേഡിയം. ഒരു കരാർ തമ്മിലുള്ള 888 and Caesars പിന്നാലെ ഒരു ഓൺലൈൻ പോക്കർ ബിൽ being submitted do you get a time slot with ups.
PokerStars have quite the vested interest in anything that happens on the ഓൺലൈൻ പോക്കർ ഫ്രണ്ട് ഉത്തര അമേരിക്ക ലെ ഒരു മുൻ ഗെയിമിംഗ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് അംഗം on their side do you get a time slot with fedex. പിന്നെ അവര് സാധ്യത കൊയ്യും ചില തരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലം.നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അടുത്തിടെ കൂലിക്കു റാൻഡൽ Sayre, ഒരു സംസ്ഥാന ഗെയിമിംഗ് ഏജന്റ് ഡിവിഷൻ ചീഫ് for 26 years, and four years ന് നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, as a consultant with the വ്യക്തമായ കാഴ്ച helping them when the landscape in the USA is a lot മൃദുലമായി.ഇന്റർനെറ്റ് ഗെയിമിംഗ് regulations, Sayre കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു, "We can stand on the beach and let it wash over us, or we can recognize the potential economic opportunity for the state." The bill that was introduced in the state last week is backed by PokerStars and as such has the backing of Sayre.മുൻ നെവാഡ Assembly Speaker റിച്ചാർഡ് പെർക്കിൻസ്, who has been hired as their ലെജിസ്ലേറ്റീവ് lobbyist, also introduced the bill. "I see ഇന്റർനെറ്റ് ഗെയിമിംഗ് പോലെ അടുത്ത വിപുലീകരണം എങ്ങനെ നെവാഡ reinvents തന്നെ," സ് പറഞ്ഞു do you get a time slot for covid ടെസ്റ്റ്. "ഈ വളർച്ച vehicle for the gaming industry worldwide." Sayre then finished by saying, "PokerStars ഒരു കാര്യമായ company that is looking to advance its agenda." ൽ Sayre and പെർക്കിൻസ്, PokerStars does have significant influence in the US ഓൺലൈൻ പോക്കർ market at any level do you get a time slot with hermes.
എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നെവാഡ എന്നാൽ whether this makes any difference to their entry into the market remains to be seen. Get the latest ചൂതാട്ട news from കാല്വിന് ദ്വീപസമൂഹം will a casino cash a payroll പരിശോധിക്കുക.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്