കൈ ടെക്സസ് Holdem പോക്കർ

He has watched the industry grow from its primeval stage to what it is now കൈ ടെക്സസ് holdem പോക്കർ.
ഒരു വലിയ, അനിയന്ത്രിതമായ black market for ചൂതാട്ട പറഞ്ഞു." ശക്തമായ കൈ പോക്കർ. It is our എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വാൽവ് will not only കുന്ന മാത്രമല്ല എടുത്തു ഉണർന്നു steps to work with the Commission on ഭാവിയിൽ measures that will benefit the public and protect consumers."Valve പ്രതികരിച്ചു തീവ്രമായി, rebutting the allegation, explaining that it had no business relationship with operators of skin ചൂതാട്ടവും സൈറ്റുകൾ, and നിഗമനത്തിൽ എന്ന് കമ്മീഷൻ cite പ്രത്യേക ക്രിമിനൽ statutes or regulations that it may വിശ്വസിക്കുന്നു വാൽവ് has violated കൈ in texas holdem poker.

However, the position of the Washington State ചൂതുകളി കമ്മീഷൻ നിലനിൽക്കുന്നു അവ്യക്തമാണ്; just a day after the federal court decision, the കമ്മീഷൻ അയച്ച ഒരു ച and desist കത്ത് വാൽവ് ഭീഷണി സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ചാർജുകൾ for its alleged ഭാഗം തൊലികൾ ചൂതാട്ട enterprise and insisting that വാൽവ് നിര്ത്തും "സൗകര്യം ചൂതാട്ട വഴി അതിന്റെ ആവി പ്ലാറ്റ്ഫോം.""In Washington, and everywhere else in the United States, തൊലികൾ betting on eSports നിലനിൽക്കുന്നു സ്ലോട്ടുകൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബോണസ് പുതിയ അംഗം. But the intention of the Washington State ചൂതുകളി കമ്മീഷൻ നിലനിൽക്കുന്നു വ്യക്തമല്ലാത്ത The eSports furore നേരത്തെ ഈ വർഷം മേൽ ചൂതാട്ട with തൊലികൾ നിന്നും ലഭിച്ച Valve ' s Steam സൈറ്റ് wagered ഓൺലൈൻ വഴി മൂന്നാം കക്ഷി സൈറ്റുകൾ culminated in a class action against വാൽവ് which has been തള്ളി by a federal judge in the Western ജില്ലാ of Washington slots deposit 50 ബോണസ് 100.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്