വെള്ളി ലെഗസി Resort

icensed casinos in four places in the Philippines that are well away from മെട്രോ മനില have been allowed to reopen ശേഷം മതി തടസവും പ്രാദേശികമായി of the lockdown നിയമങ്ങൾ designed to stem the national spread of Covid-19. വെള്ളി ലെഗസി resort.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്