യഥാർത്ഥ പണം മനസ്സനുവദിച്ചില്ല പ്രോഗ്രാം Uk

In the United Kingdom and international events organizer Clarion ഗെയിമിംഗ് has reportedly പ്രഖ്യാപിച്ചു that next year ' s edition of അതിന്റെ ഐസ് London exhibition has been മാറ്റിവച്ചു by some പതിനൊന്നു മാസം due to concerns over the ongoing coronavirus പാൻ യഥാർത്ഥ പണം മനസ്സനുവദിച്ചില്ല പ്രോഗ്രാം uk. According to a വ്യാഴാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് നിന്നും അകത്ത് ഏഷ്യൻ Gaming, the 31st edition of the annual three-day extravaganza had been set to kick off അകത്ത് 100 ഏക്കർ ExCeL London exhibition center on February 2 എന്നാൽ ഇപ്പോൾ scheduled to take place from April 20 to 22 at the same റിവർസൈഡ് London location.പ്രശസ്ത reputation: അകത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിമിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഐസ് London is widely considered to be the gaming industry ' s largest annual trade show അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് said to have attracted നന്നായി അമിത 36,000 visitors.എങ്കിലും, ആ സ്രോതസ്സ് യഥാർത്ഥ പണം മനസ്സനുവദിച്ചില്ല അപ്ലിക്കേഷൻ യു. എസ്. എ. എന്നുതന്നെയല്ല വിശദമായ ഈ ആദ്യകാല-ഫെബ്രുവരി exhibition dealing with all things gaming was one of the industry ' s last before the coronavirus പാൻ എടുത്തു പിടിച്ചു globally with the giant ExCeL ലണ്ടൻ eventually being രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ഒരു 'നൈറ്റിംഗേലേ ആശുപത്രി' കൂടെ പൂർണ്ണമായ ഏകദേശം 4,000 beds.നേരിട്ടുള്ള dialogue: കേറ്റ് Chambers, മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ Clarion ഗെയിമിംഗ്, reportedly declared that her team decided to പുനര്പട്ടിക next year ' s edition of ഐസ് London after conducting 'ചർച്ചകൾ with the market' that had quite മനസിലാക്കാവുന്നതേ ഫത് 'ചില സംശയങ്ങള് and ഐടിഐ' സംബന്ധിച്ച ഷോ ' s പരമ്പരാഗത ഫെബ്രുവരി dates ൽ പോക്കർ നര്മം നേരായ. Reportedly read a statement from Chambers.. ൽ പോക്കർ ഏത് full house വിജയങ്ങൾ. "While the world is likely to be in a much better place in April of 2021, ഞാന് ചില that we will അനുഭവം കൂടുതൽ പാലുണ്ണി in the road ൽ പോക്കർ ഏത് കൈ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്സവം. However, I ' m confident that with the on-going support of the ഐസ് ലണ്ടൻ, iGB അനുബന്ധ communities as well as the dedication of the Clarion Gaming team, we can navigate those challenges and deliver events that all sectors of the international വ്യവസായം want and need.".

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്