നര്മം ഒരു കിടന്നു Bet In ക്രാപ്

ഒക്ലഹോമ അറ്റോർണി ജനറൽ, മൈക്ക് Hunter, reportedly തുടങ്ങി meeting with representatives from some of the state ' s 35 casino-operating ഗോത്രങ്ങളിൽ തിങ്കളാഴ്ച പ്രതീക്ഷകളും being able to find a solution to the dispute സംബന്ധിച്ചു നികുതി നിരക്കുകൾ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഗെയിമിംഗ് compacts.ക്രിയാത്മകമായ കൂടിയാലോചിച്ച്: According to a തിങ്കളാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് നിന്നും വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് പത്രം, ഹണ്ടർ വിവരിച്ച the two-hour meeting held at the Grand Casino Hotel, Resort പോലെ 'നല്ല ക്രിയാത്മകമായ' but refused to offer any specific details concerning the current state of the impasse നര്മം ഒരു കിടന്നു bet in ക്രാപ്. The 63-year-old റിപ്പബ്ലിക്കൻ purportedly explained that the closed-door ശേഖരിക്കുന്നതും had also given him an opportunity to better explain the state ' s position in hopes of being able to find ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാട് way around the current conflict നര്മം ഒരു പോക്കർ insemination mean. Hunter reportedly told The Washington Post.. നര്മം ഒരു nit in പോക്കർ. "The way forward is to come up with a process that resolves the dispute, getting that resolved, getting it in a trajectory where it is no longer a barrier to looking at ways to modify the കോംപാക്ട് in a way that benefits the ഗോത്രങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന പരസ്പരം and cooperatively." ചൂതാട്ട glut: ഒക്ലഹോമ is reportedly വീട്ടിൽ ഏകദേശം 130 ആദിവാസി ചൂതാട്ട establishments operated under 15-year ഗെയിമിംഗ് compacts that are due to കാലഹരണപ്പെടും in January.ഈ എന്റർപ്രൈസസ് purportedly range in size from a few യന്ത്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നു അകത്ത് ചെറിയ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ annexes to വലിയ resort-style casino ഹോട്ടലുകള് ഇത്തരം യിന്റ് അണ്ണനും Casino Resort, located near the state ' s borders with അയൽ മിസോറി and Kansas.കോംപാക്ട് പ്രതിസന്ധി: എന്നാൽ, ഈ over-സമൃദ്ധി has not led to a നികുതി windfall as 'The Sooner State' നിയന്ത്രിത നര്മം ഒരു limp in പോക്കർ. സി what does it mean when someone is ചൂതാട്ട.
മാത്രം ഏകദേശം $139 ദശലക്ഷം ഫാസിസത്തെയാണ് ഫീസ് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ആയ ഒരു സവിശേഷത compacts and യ്തത് what does it mean when someone says ഷൂട്ട് ക്രാപ്. ഒക്ലഹോമ നിന്ന് legalizing non-tribal ഗെയിമിംഗ് in exchange for receiving തമ്മിലുള്ള 4% 10% ഒരു സന്താലി വേദി ചൂതാട്ട വരുമാനം.ഈ സാഹചര്യം reportedly led the state ' s newly-elected ഗവര്ണര്, കെവിൻ Stitt, to proclaim in July that he would like to renegotiate ഈ ആദിവാസി deals പൂർണ്ണമായ ഒരു ഉയർന്ന പരിധി levies.പങ്കിട്ട സബ്സിഡി: എങ്കിലും, ഉറവിടം എന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഈ നിർദ്ദേശം ഉടനെ angered the ഗോത്രങ്ങളിൽ, who കഴിവില്ല എന്ന് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പങ്കു അവരുടെ ഗെയിമിംഗ് ലാഭം ഫണ്ട് ഒരു പരിധി ഗതാഗതം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ പരിപാലനം projects for the benefit of the entire state ' s population.അധിക വിലയിരുത്തൽ: മത്തായി മോർഗൻ, ചെയര്മാന് for the Oklahoma ഇന്ത്യൻ ഗെയിമിംഗ് അസോസിയേഷൻ, reportedly told the newspaper that tribal leaders are now due to വിലയിരുത്താൻ what was learned via the meeting with Hunter ആണെങ്കിലും അവിടെ തുടർന്നു what does it mean when someone is a പോക്കർ മുഖം. ഒരു 'പ്രധാന തർക്കം' സംബന്ധിച്ചു ഭാഷ contained within the suggested ക്കുന്ന.മോര്ഗന് പറഞ്ഞു... "Nothing is more important to the ഗോത്രങ്ങളിൽ അധികം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് പുതുക്കൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് തുടർന്നു. dialogue.".

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്