സ്ലോട്ടുകൾ Jungle യാതൊരു നിക്ഷേപ ബോണസ്

വലിയ എണ്ണം ചൈനീസ് nationals has left the Cambodian seaside town of Sihanoukville (malayalam) in the past few days, റിപ്പോർട്ടുകൾ സൗത്ത് ചൈന മോര്ണിംഗ് പോസ്റ്റ് പത്രം യി അജ്ഞാതനായ sources in Sihanoukville.hile much media attention has been paid to the issue of casino സ്ട്രീമിംഗ് സേവനങ്ങൾ ആരോപണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ചൈനീസ് ഉപഭോക്താക്കൾ വിദേശ, Sihanoukville still retains a number of bricks and mortar കാസിനോ projects that have been linked – ലെ ഓഹരി വിപണി filings and media reports – with ചൈനീസ് നിക്ഷേപം. സ്ലോട്ടുകൾ jungle യാതൊരു നിക്ഷേപ ബോണസ്.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്