സൗജന്യ ഓൺലൈൻ ഇരട്ട ഡയമണ്ട് ഡീലക്സ് സ്ലോട്ടുകൾ

ഒന്നുകിൽ filed പ്രോസ്പെക്ടസ്, nor ഒരു അനുഗമിക്കുന്ന പ്രസ് റിലീസ്, പ്രസ്താവിച്ചു the size of the offer, nor തീയതി ഓഫർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വരനും completion date.close the press release said the firm " സൗജന്യ ഓൺലൈൻ ഇരട്ട ഡയമണ്ട് ഡീലക്സ് സ്ലോട്ടുകൾ.

കൂടാതെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു" to grant the underwriters of the വാഗ്ദാനം 30-ദിവസം option to purchase up to an additional 15 ശതമാനം സാധാരണ സ്റ്റോക്ക് ഓഹരികൾ in the underwritten public offering, on the same terms and conditions as other investors. സൗജന്യ ഓൺലൈൻ വരയ്ക്കുക പോക്കർ no download.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്