നാല് രഹസ്യങ്ങൾ നേടിയ On Slot Machines

അതിന്റെ investigators had അനാവൃതമാക്കി നാല് രഹസ്യങ്ങൾ നേടിയ on slot machines.
ഒരു കമ്പനി at the heart of casino operator Caesars Entertainment 's അവക്കെതിരെ നേരെ മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഗെയിമിംഗ് കമ്മീഷൻ (MGC) ചെയര്മാന് സ്റ്റീഫന് Crosby has refuted a key plank of Caesars' വാദം.വ്യാഴാഴ്ച, Caesars filed suit against Crosby, alleging he ' d ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന "discriminatory, പക്ഷപാതമോ and unfair തടസം" എന്ന Caesars' bid for a Boston കാസിനോ ലൈസൻസ് നാലു സ്ലൈസ് രണ്ടു കളം toaster. Caesars' അവക്കെതിരെ അവകാശപ്പെട്ടു സ്പെക്ട്രം ഗെയിമിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് – which had been tasked by the MGC and the state 's അന്വേഷണങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്ന ബ്യൂറോ (IEB) with conducting a background അന്വേഷണം കടന്നു Caesars' അനുയോജ്യമായ – "ഉണ്ടായിരുന്നു maryland heights മോ ഹോളിവുഡ് കാസിനോ amphitheatre. "മനഃപൂർവ്വം and അന്യായമായി" undermined അവരുടെ Boston bid in order to favor ഒരു അതേസമയം bid by Wynn റിസോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെട്ട real estate owned by a former ബിസിനസ് പങ്കാളി Crosby ' s. Caesars is seeking വ്യക്തമല്ലാത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് നിന്ന് Crosby, പിൻവലിക്കൽ ആൻഡ് സ്ഥിരം മുദ്രവെച്ചു of the MGC റിപ്പോർട്ട് Caesars മറ്റൊരു chance to throw its hat back into the മസാച്യുസെറ്റ്സ് കാസിനോ അനുമതി മോതിരം. Ingis പ്രസ്താവിച്ചു സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടായിരുന്നു maryland live casino പ്രായം ആവശ്യകതകൾ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്