കാസിനോ Buffets In ഗുൾഫ്പോർറ്റ് എം. എസ്

കഴിഞ്ഞ നവംബര്, Wynn ഡീലർമാർ കളക്ഷൻ approved the resorts' first-ever തൊഴിൽ കരാർ, ഏത് ഉൾപ്പെടുന്നു നുറുങ്ങ് sharing.നിയമ പോരാട്ടം മേൽ മേൽക്കൈ-sharing നയങ്ങൾ ചെയ്തു കാസിനോ buffets in ഗുൾഫ്പോർറ്റ് എം. എസ്. Wynn ആണ് പുതിയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കാസിനോ വെയിൽസിലെ.
Cory, who issued the ruling വൈകി ചൊവ്വാഴ്ച ഉത്തരവിട്ടു കേസ് sent back to the ലേബര് കമ്മീഷണര് ' s office for further review. സ്റ്റീവ് Wynn ' s 5-year-old നുറുങ്ങ്-pooling program, which forces കാർഡ് dealers to share gratuities with their supervisors, violates നെവാഡ നിയമം, സംസ്ഥാന ജില്ലാ കോടതി ജഡ്ജി ഉണ്ട് ഭരിച്ചു.ക്ലാര്ക്ക് കൗണ്ടി ജില്ലാ കോടതി ജഡ്ജി Kenneth Cory ഭരിച്ചു എന്ന് മൈക്കൽ Tanchek, Nevada ' s former ലേബര് കമ്മീഷണര്, ഉറങ്ങുന്ന ജൂലൈ 2010 when he determined the Wynn റിസോർട്ടുകൾ Ltd.നയം കടന്നു നിയമ muster.കീഴിൽ നെവാഡ നിയമം, employers can ' t stop ജീവനക്കാർ നിന്നും ഹരിച്ചാൽ നുറുങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ gratuities among themselves or ശക്തിയാണ് പുതിയ യു. എസ്. എ online casino no deposit bonus. മറ്റ് കാസിനോ operators in Las Vegas may have considered similar നുറുങ്ങ്-pooling ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് zynga poker android.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്