യതി കാസിനോ ബോണസ് കോഡ് Ohne Einzahlung

MDI ശാസ്ത്രീയ ഗെയിമുകൾ സബ്സിഡിയറി has just signed an agreement with Archie Comics പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ to offer instant lottery games featuring the ever popular characters from the Archie comics.ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, അത് ഒരു അസാധാരണ പങ്കാളിത്തം, Archie Comics and ലോട്ടറി aren 't exactly the two things that മെഷ് naturally in one' s mind യതി കാസിനോ ബോണസ് കോഡ് ohne einzahlung. But when you look at it closely, it ' s actually a perfect fit വാതുവെപ്പ് വന്നു വരി ക്രാപ്. The iconic characters of the Archie comics resonate with നിരവധി തലമുറകളെ comic book lovers, അങ്ങനെ Archie എ.

ടി വാതുവെപ്പ് പാസ് വരി ക്രാപ്. ലോട്ടറി products will likely be a popular ടിക്കറ്റ്.വ്യക്തിപരമായി, I still have a crush on both ബെറ്റി and Veronica, and as a youngster, who didn ' t wish they had the option between the rich black and the girl next door ഇനം കോഴി?ഇപ്പോൾ under this agreement, MDI will be able to provide lotteries with ലോഗോകളും ഗ്രാഫിക്സ് of the Archie characters for use on instant lottery games in advertising and promotional materials.ഞാന് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ, they ' ll be putting out images of the new gay character in Archie comics for the scratch off tickets?Get the latest ചൂതാട്ട news from കാല്വിന് ദ്വീപസമൂഹം വാതുവെപ്പ് the don ' t pass വരി ക്രാപ്.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്