പോക്കർ ടൂർണമെന്റുകളിൽ At Resorts World ബര്മിംഘ്യാമ്

The company has no "clear evidence" ഈ സ്ത്രീകൾ ആയിരുന്നു റിക്രൂട്ട് by Sands ജീവനക്കാർ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റീസ് വിളിച്ചു ആരോപണം ഒരു "smokescreen" ഉദ്ദേശിച്ച ശ്രദ്ധ നിന്നും കടം സ്ത്രീകളുടെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പോക്കർ ടൂർണമെന്റുകളിൽ at resorts world ബര്മിംഘ്യാമ്. Xiufei യാങ്, 59, and Meie Sun, 52, ഇല്ലായിരുന്നു ഉയർന്ന ഒഴുക്കില് gamblers, അവരുടെ അഭിഭാഷകർ വാദിക്കുന്നു കോടതിയില് filings, പറയുന്നത് പകരം that they were പ്രാദേശിക housekeepers, ആരോപണം റിക്രൂട്ട് with the cooperation of Sands ഉദ്യോഗസ്ഥരെ to take out millions of dollars in ക്രെഡിറ്റ് അവരുടെ പേരുകൾ ഇരുന്നു സമീപം the players as they gambled കൊണ്ട് കടം ചിപ്സ്.യഥാർത്ഥ gamblers പിന്നീട് ആയിരുന്നു ആരോപണം able to play ഇല്ലാതെ ഒരു പേപ്പർ trail at The Venetian and പാലസ് പോക്കർ ടൂർണമെന്റുകളിൽ at oneida കാസിനോ. s., ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ ജീവിത ആയി ജോലി housekeepers and സഹായിക്കുക ഹൈ-rolling ചൈനീസ് gamblers അവരുടെ സന്ദർശനങ്ങൾ casinos.മംഗളം could not reach the women for comment.അവരുടെ അഭിഭാഷകർ would not say how they became involved in the case or who was paying their fees പോക്കർ ടൂർണമെന്റുകളിൽ at mountaineer കാസിനോ. ആ ഒരു ജീവനക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാർ ആയിരുന്നു complicit, we will promptly take appropriate action as required by our policies.എങ്കിലും, even a scenario in which a company employee was involved ഇപ്പോഴും ഇല്ല void the debt." Two-thirds of all ടേബിൾ bets placed at The Venetian and പാലസ് are made through കടമെടുത്ത് വീട്ടില് നിന്നും, according to the company ' s financial filings. ക്ലാർക്ക് കൗണ്ടി prosecutors had ഒഴിവാക്കി the charges against Sun and Yang ചൂതാട്ട മനുഷ്യൻ meaning in hindi.

Prosecutors, however, say through കോടതി filings that they intend to ഇപ്പോൾ പിന്തുടരാൻ charges through a grand jury, rather than before a judge. When Las Vegas Sands കോർപ്പറേഷൻ ചോദിച്ചു ക്ലാർക്ക് കൗണ്ടി prosecutors അമർത്തുക criminal charges against two Chinese women കഴിഞ്ഞ വർഷം over $6.4 million in baccarat കടങ്ങൾ, അഭിഭാഷകർ വേണ്ടി ജോഡി അടിച്ചു തിരികെ കൊണ്ട് ഒരു അത്ഭുതമില്ല allegation ചൂതാട്ട മനുഷ്യൻ shamrock ഫീൽഡ്. The women were "the real victim(s) ഇവിടെ," the അഭിഭാഷകർ ആരോപണം, and the court should dismiss any effort to have them ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വേണ്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ the Las Vegas Sands "തുടക്കമാവും and to which it was completely complicit." Sands പറയുന്നു എന്നു പോലും Yang സൂര്യൻ ആയിരുന്നു shills, it was beside the point: "ആത്യന്തികമായി ആ people signed ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ടി അവരുടെ പേര് ആ കടം should be collected," ങിയ പറഞ്ഞു.ൽ പിന്നീട് ഒരു പ്രസ്താവന, റീസ് പറഞ്ഞു: "എങ്കിൽ വിശ്വസനീയമായ തെളിവ് ഹാജരാക്കി ചൂതാട്ട man rolls the dice.

Gamblers ചൂതാട്ട മനുഷ്യൻ ഐല് of wight.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്