സ്പോർട്സ് ചൂതാട്ട Legal In Texas

We ' ve only had അഞ്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. Nonrestricted casinos in the വെള്ളി സംസ്ഥാന ഫീച്ചർ ടേബിൾ ഗെയിമുകൾ, 15 or more സ്ലോട്ടുകൾ റിപ്പോർട്ട് $1.04 കോടി ഗെയിമിംഗ് win in January, an increase of 12.02 ശതമാനം compared to the same time last year when the win was reported at $925 million, according to നെവാഡ ഗെയിമിംഗ് നിയന്ത്രണ ബോർഡ് കണക്കുകൾ. കഴിഞ്ഞ മാസം 25," according to the report.ജനുവരി ന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം were seen in Las Vegas and North Las Vegas, എവിടെ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചു 32 ശതമാനം 25.94 ശതമാനം യഥാക്രമം.ലാട്ന് പറഞ്ഞു increases were largely due to the New Year ' s Eve ഹോളിഡേ വീണു on a weekend rather than a weekday.അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്പോർട്സ് ചൂതാട്ട legal in texas. It ' s been a സമരം സ്പോർട്സ് ചൂതാട്ട നിയമ us.

Not since February 2013 ഉണ്ട് സംസ്ഥാന കവിഞ്ഞു മികച്ച 30-ദിവസം പ്രകടനം mark അത് ഹിറ്റ് ജനുവരി, കൂടെ ഗെയിമിംഗ് വരുമാനം നെവാഡ up 12 ശതമാനം കഴിഞ്ഞ മാസം compared to the same period last year.സംസ്ഥാന നിയന്ത്രണ also reported seeing an increase of 14.3 ശതമാനം in January ' s gaming റവന്യൂ in Clark County, while the Strip deflowered കഴിഞ്ഞ ആ showing an increase of 14.4 present at $532 ദശലക്ഷം സ്പോർട്സ് ചൂതാട്ട നിയമ വിർജീനിയ. It' s a nice sign that we recorded a billion twice in the last seven months," according to the Las Vegas Sun. ചില slot റവന്യൂ roll into ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ," according to അല്ലേ news agency സ്പോർട്സ് ചൂതാട്ട legal in wisconsin.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്