സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കാസിനോ Tunica മിസിസിപ്പി ഫോൺ നമ്പർ

ഒരു പുതിയ കോർപ്പറേറ്റ് നേതൃത്വം restructure, global provider of sports betting, casino bingo, eSports and പോക്കർ, Betway Group, has reportedly സ്ഥാനക്കയറ്റം ആന്റണി Werkman, the firm ' s current Director of Marketing Operations, എന്ന് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കാസിനോ tunica മിസിസിപ്പി ഫോൺ നമ്പർ. Werkman, ഒരു പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യവസായ വാണിജ്യ veteran, പകരം റിച്ചാർഡ് Akitt, who has served as the company ' s CEO for five years and has taken on the role of ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്മാന് and will head Betway കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണം സംരംഭങ്ങൾ സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കാസിനോ hours of operation. Since 2003, Werkman has led the Malta-based firm ' s marketing operations, അഭിനയം പോലെ ഒരു കീ stakeholder അതിന്റെ European and UK market expansion projects സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കാസിനോ tunica ബുഫേ മണിക്കൂർ.

Werkman അഭിപ്രായമിട്ടത് on his new position, stating that he was honored to be taking on the role as ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒ at Betway at such an exciting time for the company.പുതിയ സിഇഒ went on to say: "റിച്ചാർഡ് and I have worked closely together over the last few years and I look forward to continuing to work with him in his new role as ചെയര്മാന് പോക്കർ കൈ താഴ്ന്ന to ഏറ്റവും. We have experienced an incredible period of growth over the past few years and are determined to make sure that trajectory തുടരുന്നു," according to SBC News പോക്കർ കൈ ലിസ്റ്റ് ക്രമത്തിൽ. Akitt also അഭിപ്രായമിട്ടത് ന് നേതൃത്വം restructure, saying: "It' s been a പദവിയാണ് to be CEO of Betway for the last five years, but the time is right for me to hand over the reins to ആന്റണി പോക്കർ കൈ low to high. I look forward to continuing our നല്ല ജോലി ബന്ധം being closely involved in the strategic direction of the ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു." സൗജന്യമായി ബോണസ് പണം കൊണ്ട് യാതൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചൂതാട്ടകേന്ദം.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്