ഡയമണ്ട് കാസിനോ Heist ആസൂത്രണ ബോർഡ്

#8220;This is going to അക്ഷരത്തെറ്റ് കൂടുതൽ തടസ്സങ്ങൾ വേണ്ടി [Macau ' s] junket trade," Mr Lam പറഞ്ഞു GGRAsia.ഇ ചേർത്തു ഡയമണ്ട് കാസിനോ heist ആസൂത്രണ ബോർഡ്.

അവിടെ had already been what he termed "punitive" actions by ന്നു അധികാരികള്ക്ക് നേരെ junket agents that were identified as having സഹായിച്ചു mainlanders with hotel bookings അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിംഗ് credit for use പുറത്ത് ആ നഷ്ടപരിഹാര. മുമ്പ് പാൻ സംഭവിച്ചു, Macau ' s junket മേഖലയിൽ had already been seeing a കുറയുന്ന എണ്ണം 'പഴയ' [ന്നു] ക്ലയന്റുകൾ – even during പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ പോലെ ശരത്കാലം Golden Week – for the past three years," Mr Lam ചേർത്തു. He was അപ്ടേറ്റ് latterly ഒരു ചൈനീസ് ദേശീയ അവധി കാലയളവിൽ വലയം the National Day celebrations, and which takes place at the start of november.ഇ പ്രസ്താവിച്ചു: "The reason could be that such clients' ധനം ഇതിനകം dwindling: മറ്റു ചില കേസുകളിൽ ഞങ്ങൾ കേട്ടു ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം ചൈനീസ് അധികൃതർ about their gambling activities." rokerage സാൻഫോർഡ് സി. ക Ltd നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു ബുധനാഴ്ച note that what it termed "വിദേശ casinos" – അതായത്, സ്ഥലങ്ങൾ beyond Macau – that rely heavily on junket trade for revenue, had "much to worry about", against the background of China ' s പ്രകടമാണ് നയം ഫോക്കസ് പരിമിതപ്പെടുത്തി its nationals ചൂതാട്ട abroad.close the സ്ഥാപനം കണ്ടത് പോലെ തീർത്തും ഒരു നല്ല കാര്യം Macau, a special administrative region of China, and the only part of the country where കാസിനോ ചൂതാട്ടം നിയമവിധേയമാണ്. In the longer run, we see China ' s actions of trying to stamp out അനധികൃത ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട (which has become a severe problem in China) and making it more difficult to ഗാംബിൾ വിദേശ പോലെ പ്രയോജനം Macau, as it is viewed as a safe place to go for ഗെയിമിംഗ് പ്രവർത്തനം ഉള്ളിൽ ചൈന," എഴുതി ഡയമണ്ട് കാസിനോ heist points of interest. സാൻഫോർഡ് ക വിശകലന Vitaly Umansky, Tianjiao Yu and Enough ഷു.unket മുതിർന്ന Mr Lam പറഞ്ഞു GGRAsia he had concerns that – in the context of China ' s പ്രകടമാണ് ജനറൽ അച്ചടക്ക എന്ന ആനുകാലികം on ചൂതാട്ട – the only things that Macau junket operators would be able സുരക്ഷിതമായി to promote അവരുടെ ന്നു-based clients, would be their non-ഗെയിമിംഗ് സേവനങ്ങൾ.കേന്ദ്രഭരണ സാൻഫോർഡ് ക പ്രസ്താവിച്ചു അതിന്റെ കുറിപ്പ്: "While the new law that may come in കൂടുതൽ നിർദ്ദിഷ്ട" അധികം മുൻ നിയമ ചട്ടക്കൂട്, "we do not see a complete പുറന്തള്ളാൻ the junket system in Macau." close the കൃഷ്ണ-added: "We see a തുടരുന്നു ഷിഫ്റ്റ് പ്രീമിയം നേരിട്ട് (നേരിട്ടുള്ള വി ഡയമണ്ട് കാസിനോ heist സാധ്യതയുള്ള എടുത്തു. പി) പ്രീമിയം പിണ്ഡം ഉണ്ടാകുന്ന in Macau സാധ്യത ഇനിയൊട്ട്." unket ബോസ് Mr Lam പറഞ്ഞു "would not be surprised" to see the കൾ of the city ' s അനുമതി junket operators dwindle.
കൂടുതൽ, ചുവടെ 80 by the beginning of next year, due to the disruptive ആഘാതം പാൻ on the high-roller trade, and China ' s apparently-greater ആനുകാലികം പണം കൈമാറ്റം പുറത്ത് ന്നു first time going to കാസിനോ reddit. The total number of licensed junkets in Macau – ഒന്നുകിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ – വീണു നിന്ന് 100 ജനുവരി 2019 മാത്രം 95 in January this year, according to the city ' s റെഗുലേറ്റർ..

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്