രാജകീയ ഫ്ലഷ് In പോക്കർ ടൂർണമെന്റ്

പടർത്തുകയും നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം branding in the Asian market is strong, [നമ്മുടെ] recently completed തന്ത്രപരമായ റിവ്യൂ indicated the need for us to മൂർച്ച our customer service and commercial focus in the region," said അരെസ്സോയിലെ Carphedon, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇറ്റലി-based Carphedon, in a press statement about the tie up രാജകീയ ഫ്ലഷ് in പോക്കർ ടൂർണമെന്റ്. We are confident that the appointment of WPG is a major step forward to achieving this key objective," said Mr Abbiati.mily Io, managing director of WPG Macau, was quoted saying in the same press release: "We look forward to playing an increasingly important role in കൂടുതൽ enhancing both the brand, service offering, and product range വാണിജ്യ വിൽപ്പന (sic)." രാജകീയ ഫ്ലഷ് സാദ്ധ്യതകളാണ് ടെക്സസ് holdem.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്