നാലു കാറ്റും കാസിനോ ഒപ്പം തന്നെ വരൂ സേവനം

oichi Hagiuda (malayalam, വലത്), ഒരു പ്രത്യേക ഉപദേഷ്ടാവ് to Japan ' s പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെ, told the opening session of the ജപ്പാൻ ഗെയിമിംഗ് Congress in Tokyo നാലു കാറ്റും കാസിനോ ഒപ്പം തന്നെ വരൂ സേവനം. അവൻ "ആഗ്രഹിച്ചു ശരിയായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ" about casino റിസോർട്ടുകൾ being open in time for the 2020 summer ഒളിമ്പിക്സ്.e പറഞ്ഞു: "അത് [linkage to the ഒളിമ്പിക്സ്] was just to give us the momentum." Mr Hagiuda added that there was നിലവിൽ ഒരു നിരുപയുക്തമായി of legislation for the cabinet office to deal with നാലു കാറ്റും casino slot ബോണസ്.
#8220;It has to pass the upper house, and they behave differently to the lower house ക്രിസ്ത്യൻ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനം slot machines. The current session ends on June 22 ബിൽ must be passed 20 days before the end of the session – which means the bill would need to be submitted by the end of May," said Mr Elle.ഇ added: "It would be very tough to pass ഈ ബിൽ by the end of this [ഡയറ്റ്] session." ക്രിസ്മസ് at സ്റ്റാർ കാസിനോ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ്.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്