കിറ്റ് Nettoyage Extreme Geant കാസിനോ

ടി അതിന്റെ analyst day in Chicago, Illinois യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞ മാസം, Everi ' s top brass പ്രവചനം അടുത്ത വർഷം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് earnings before interest, കരംപിരിക്കല്, depreciation and amortisation (EBITDA) തന്നെ യുഎസ്$248 ദശലക്ഷം, on വരുമാനം US$493 കോടി, and 2020 ന്റെ EBITDA തന്നെ യുഎസ്$265 ദശലക്ഷം, on വരുമാനം US$522 ദശലക്ഷം. കിറ്റ് nettoyage extreme geant കാസിനോ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്