ഓൺലൈൻ സ്ലോട്ടുകൾ യുകെ തൽക്ഷണ പിൻവലിക്കൽ

മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഗെയിമിംഗ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് $81m ഗ്രോസ് ഗെയിമിംഗ് വരുമാനം (GGR) was generated കുറുകെ Plainridge പാർക്ക് ബുക്ക്, MGM Springfield and Encore Boston Harbor for ജൂലൈ ഓൺലൈൻ സ്ലോട്ടുകൾ യുകെ തൽക്ഷണ പിൻവലിക്കൽ. This represents a year-on-year increase of more than 400%, although it is an unfair താരതമ്യം പോലെ മാത്രം Plainridge ആയിരുന്നു how do അക്ഷരത്തെറ്റ് സ്ലോട്ടുകൾ work with multiclassing. open ജൂലൈ 2018 how do അക്ഷരത്തെറ്റ് സ്ലോട്ടുകൾ ജോലി d&d 5e.
Encore, which opened on 23 June, generated ഏറ്റവും GGR നിന്നു മൂന്നു മസാച്യുസെറ്റ്സ് വേദികളിൽ.അത് ഉണ്ടാക്കി $27.4 എം നിന്ന് ടേബിൾ ഗെയിമുകൾ, $21.2 എം നിന്ന് സ്ലോട്ടുകൾ, totalling $48.6 എം.അത് അടച്ച നികുതി of $12.1 എം how do അക്ഷരത്തെറ്റ് സ്ലോട്ടുകൾ work when multiclassing. MGM Springfield അടച്ച നികുതി of $5.1 എം നിന്ന് അതിന്റെ മൊത്തം GGR of $20.4 എം.
It took $4.9 മീറ്റർ മുതൽ ടേബിൾ ഗെയിമുകൾ, $15.5 m നിന്നും slots. Plainridge generated GGR of $12.5 എം, down 17%, all of which was made from സ്ലോട്ടുകൾ, and taxes paid of $6.1 m. Plainridge മുഖം ഉയർന്ന നികുതി നിരക്ക് മൂന്നു 49%, as it is a category രണ്ടു സ്ലോട്ടുകൾ സൗകര്യം, സമയത്ത് MGM and Encore ഇരുവരും taxed 25%.നിന്ന് Plainridge ' s taxed മൊത്തം 82% ആണ്. പണം പ്രാദേശിക സഹായം 18% അനുവദിച്ച ഓട്ടം കുതിര വികസന ഫണ്ട്.നികുതി നിന്ന് MGM and Encore, രണ്ടും category ഒരു റിസോർട്ടുകൾ, are divided among നിരവധി സംസ്ഥാന ഫണ്ട്, as set out by the ഗെയിമിംഗ് ചട്ടം പോക്കർ കൈ നേടിയ അംഗസാന്ദ്രത. To date, the കോമൺവെൽത്ത് has collected approximately $410m ലെ total taxes and assessments നിന്ന് മൂന്ന് വേദികളിലായി മുതൽ അതത് തുറസ്സുകളിൽ ഓരോ സൗകര്യം. പോക്കർ കൈ സാദ്ധ്യതകളാണ് preflop കാൽക്കുലേറ്റർ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്