എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ പോക്കർ ടൂർണമെന്റുകളിൽ Work

They have received stiff opposition from the Committee to Protect അർക്കൻസാസ്' മൂല്യങ്ങൾ/Stop കാസിനോ ഇപ്പോൾ who filed ഒരു കേസ് കൂടി അർക്കൻസാസ് സുപ്രീം കോടതി late last week.
The committee has now received support from നായ, കുതിര ട്രാക്കുകൾ ൽ അർക്കൻസാസ് who are also നേരെ casinos being developed in the മൂന്ന് കൗണ്ടികൾ.സൗത്ത്ലാന്റ്new-zealand എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ പോക്കർ ടൂർണമെന്റുകളിൽ work. മൂന്നു കമ്പനികൾ അർക്കൻസാസ് want to open out casinos in Washington, മൈകേൽ, and മില്ലർ കൗണ്ടികൾ and are backed by a group called അർക്കൻസാസ് Wins in 2016 എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ പോക്കർ സൈറ്റുകൾ പണം. These games are classified as ഗെയിമുകൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം are allowed as per state law.
kgm പ്രസിഡന്റ്, ജനറൽ മാനേജർ, എറിക് ജാക്സണ്, the Oaklawn ജനറൽ മാനേജർ released a joint statement saying that the proposed amendment would open the door to corruption and gambling in തൈമിയ വഴികൾ. They also believed ഭേദഗതി did not allow people ഈ മൂന്ന് സമൂഹങ്ങൾ the right to vote and express what they wanted in their local community.അർക്കൻസാസ് Wins in 2016 has launched a campaign highlighting the fact that the three new casinos would increase employment opportunities in the local community and also increase tourism in the state.ഗ്രൂപ്പ് termed the പ്രതിപക്ഷ നിന്നും, നായ, കുതിര ട്രാക്കുകൾ പോലെ hypocritical and stated that the casinos would be under regulations rolled out by a new commission and would കുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ കാസിനോ ജോലി എൽ പാസൊ tx. Together they are pushing for a constitutional amendment that would allow them to develop new casinos കാസിനോ jobs in east london. In a statement, റോബർട്ട് Coon, ഒരു പ്രതിനിധി വേണ്ടി അർക്കൻസാസ് Wins in 2016 പറഞ്ഞു "അർക്കൻസാസ് does have a history and tradition when it comes to ഗെയിമിംഗ്, നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം ആണ് ജോലി അയയ്ക്കുന്നു, ടൂറിസം, നികുതി വരുമാനം to other states instead of keeping them here in Arkansas. kgm അറിയുന്നു മുഴുവൻ നന്നായി the benefits that Issue 5 will bring to the state, but they 're putting their own ലാഭം മുമ്പ് മികച്ച താത്പര്യങ്ങൾ Arkansans".നായ, കുതിര ട്രാക്കുകൾ ൽ അർക്കൻസാസ് have opposed the legalization of casinos in the past.കമ്മിറ്റി ചെയ്തില്ല വെളിപ്പെടുത്തും എത്ര ധനസഹായം ട്രാക്കുകൾ have contributed to its പ്രതിപക്ഷ പ്രചാരണം..
kgm പാർക്ക് ഗെയിം റേസിംഗ് in West Memphis and the Oaklawn Jockey Club in ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ്സ് have come out in support of the committee who want the Supreme Court to disqualify the proposal from going to the നവംബര് വോട്ട്.നായ, കുതിര ട്രാക്കുകൾ ൽ അർക്കൻസാസ് are allowed to offer ഇലക്ട്രോണിക് ഗെയിമുകൾ blackjack, വീഡിയോ പോക്കർ at their facilities.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്