പഴയ കൊലയാളി Word For ചൂതാട്ട

ഈ രാജ്യം വേഷമിട്ട വളർച്ച ചൂതാട്ടവും, ചില നിയമപരമായ, some not legal.അനധികൃത ചൂതാട്ട on the Super Bowl has made the Super Bowl ഏറ്റവുമധികം കണ്ട ഇവന്റ് on TV in the world." യു പഴയ കൊലയാളി word for ചൂതാട്ട. സക്സ്, N പഴയ കൊലയാളി word for കാസിനോ. But the state agreed to give the ലീഗ് 30 days' notice before it ഗ്രാന്റുകൾ ഏതെങ്കിലും ലൈസൻസുകൾ hasn ' t done so പഴയ കൊലയാളി സ്ലോട്ട് മെഷീൻ വില്പനയ്ക്ക്. If Shipp വശങ്ങളും കൊണ്ട് സംസ്ഥാന dismisses the അവക്കെതിരെ, the ലീഗ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പീൽ immediately.ഫെഡറൽ സർക്കാർ also could join the case.ഒരു 1990 ഫെഡറൽ നിയമം നിരോധിക്കപ്പെട്ട സ്പോർട്സ് ചൂതാട്ട എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പക്ഷേ, നെവാഡ, എവിടെ bettors കഴിയും ഗാംബിൾ ന് ഒറ്റ ഗെയിംസ്, മൂന്നു other states that were allowed to offer multigame parlay betting പഴയ കൊലയാളി slot machines for sale.
Mishkin പറഞ്ഞു, far from പരിവർത്തനം അനധികൃത gamblers കടന്നു നിയമ gamblers, നേരെ തിരിച്ചും എന്ന് സംഭവിക്കാം ജെന്നിംഗ്സ് ചീഫ് സ്ലോട്ട് മെഷീൻ വില്പനയ്ക്ക്. ക്രിസ് ക്രിസ്റ്റി vowed to defy ഒരു ഫെഡറൽ ban on സ്പോർട്സ് wagering ജെന്നിംഗ്സ് ചീഫ് 5 ശതമാനം സ്ലോട്ട് മെഷീൻ. Tuesday 's hearing revolved around whether the ഗുകൾ ആൾക്കാർ could show they would suffer harm from New Jersey' s action, thereby giving them standing in court ജെന്നിംഗ്സ് ചീഫ് സ്ലോട്ട് മെഷീൻ ഭാഗങ്ങൾ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്