പോക്കർ കൈ To Fold പ്രീ-flop

ജപ്പാൻ മേയര് for the city of ഒസാക്ക has reportedly പ്രഖ്യാപിച്ചു തന്റെ community has pushed back ഉദ്ഘാടന തീയതി for its planned സംയോജിത casino resort by a further two years due to the impacts of the coronavirus പാൻ പോക്കർ കൈ to fold പ്രീ-flop.
According to a report from അകത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിമിംഗ്, Ichiro Matsui വിശദമായ that the premiere of the envisioned ചൂതാട്ട-friendly സൗകര്യവും Yumeshima Island will now not likely happen വരെ രണ്ടാം പകുതി 2027 and may even be further delayed until well into 2028 പോക്കർ കൈ. യഥാർത്ഥ optimism: അകത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിമിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഒസാക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു കോൾ അല്ലെങ്കിൽ fold. ആദ്യം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു to begin സ്വാഗതം gamblers to the new integrated casino resort സമയം അതിന്റെ ഹോസ്റ്റിംഗ് വരാനിരിക്കുന്ന ലോക എക്സ്പോ 2025 extravaganza, which is scheduled to run ഏഴു മാസം തുടക്കം മുതൽ മെയ് 2025 പോക്കർ കൈ. എങ്കിലും, the source explained that this പ്രേരിപ്പുന്നത് ഉണ്ട് purportedly run into difficulties as local officials have been unable to meet with representatives from prospective operator എം റിസോർട്ടുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ അവതരിച്ചു e Japan ' s implementation of coronavirus ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കോൾ. Matsui reportedly പ്രഖ്യാപിച്ചു.. പോക്കർ കൈ. "I have received a message from the operator ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഹ്രസ്വ extension.നിക്ഷേപം ശേഷി operator has taken a blow and we will consider this when we are നിർണ്ണയിക്കുന്നു ഒരു തുറക്കുന്ന സമയം. I can വർഷവും ഒരു റാങ്ക് കാലതാമസം between one and two years." പ്രക്രിയ postponement: അതിന്റെ ഭാഗം GGRAsia used its own story to report that the Japanese city ഉണ്ട് കോൾ പ്രീ flop.

മാത്രമല്ല delayed the request for proposal (RFP) ഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ operator സെലക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം കൂടുതൽ six months, which means that the അന്തിമ വിജയി may ഇപ്പോള് not be revealed വരെ sometime next year.എതിരാളി പ്രതിബദ്ധത: March കണ്ടു ഒസാക്ക extend the deadline for submissions നിന്നും വരനും private-sector കാസിനോ പ്രവർത്തന പങ്കാളികൾ by a further മൂന്നു മാസം ജൂലൈ അവസാനം even as other candidate communities including നാഗസാക്കി Prefecture and Wakayama Prefecture മുന്നോട്ട് തള്ളി.ഈ പേരിലും ഉറവിടം purportedly വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ hitch ശേഷം വരുന്ന ജനുവരി കണ്ടു ഫെഡറൽ സർക്കാർ മാറ്റി പ്രസിദ്ധീകരണം അതിന്റെ സൗമ്യമായ 'അടിസ്ഥാന നയം' document, which is due to set out അവസാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആ പട്ടണങ്ങളിൽ hoping to win the right to host one of the nation ' s coming trio of integrated കാസിനോ റിസോർട്ടുകൾ. കറുത്ത ജാക്ക് ബാർ spanish fork.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്