ഹാർഡ് റോക്ക് കാസിനോ Lake Tahoe

The two operators ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശേഷം built a slew of movie സൗകര്യങ്ങളും, hotels, shops, dining establishments, പോലും തീം പാർക്കുകൾ to accommodate that condition ഹാർഡ് റോക്ക് കാസിനോ lake tahoe. In addition to the പിഴ that are set to be imposed, the country ' s trade ministry will also create a panel that will work hand-in-hand with the Casino റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി വിലയിരുത്താൻ inroads രണ്ട് resorts have made എങ്ങനെ പ്രശസ്തമായ അവരുടെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് തീർന്നിരിക്കുന്നു. Talking to the China Post, യാപ് വൈ Ming, ഒരു പങ്കാളി at Stamford നിയമം കോർപ്പറേഷൻ, മനസ്സിലാക്കി കാരണങ്ങൾ the country is taking with the implementation of the ഭേദഗതി നിയമം, ഊഞ്ഞാലാടുക that "It is timely that the legislation be reviewed കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ be made to ensure that the ലക്ഷ്യങ്ങൾ of setting up the integrated resorts are achieved." ഉണ്ടായിട്ടും കൂടുതൽ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ sever പിഴ, കമലുവാണ് BHD ചെയര്മാന് Lim Kok Thay, ചെയർമാൻ കമലുവാണ് BHD പറഞ്ഞു അവൻ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശക്തമായ പോളിങ് നിന്നും സഞ്ചാരികളെ who flock Resorts World Sentosa and contribute to the resorts' തുടരുന്നു വളർച്ച, in large part to improving revenues from its non-ചൂതാട്ട business. The ഭേദഗതികൾ have ശേഷം മായ്ച്ചു parliament and are now കാത്ത് ഔപചാരിക ചുരം കടന്നു നിയമം, എന്തെങ്കിലും രണ്ടും Marina Bay Sands and Resorts World Sentosa will have no choice but to കുന്ന.

But even with the economic growth and success it has had in the past couple of years, സിംഗപ്പൂര്, which has enjoyed a reputation as a global city ഒരു കളിസ്ഥലം എന്ന സമ്പന്ന, ഇപ്പോഴും guarded as ever, especially when it comes to the issue of gambling.കഴിഞ്ഞ വർഷം, രാജ്യം took the step of making ഭേദഗതികൾ വരെ കാസിനോ നിയന്ത്രണ ആക്റ്റ്, a move ചെയ്തതു വലിയ ഭാഗം നടപ്പിൽ ഇടുങ്ങിയ നിയമങ്ങൾ പിഴ for the Las Vegas Sands കോർപ്പറേഷൻ and കമലുവാണ് സിംഗപ്പൂര് should they not കുന്ന ഭേദഗതി rules and regulations ഹാർഡ് റോക്ക് കാസിനോ tampa. This will eventually play an important role in determining whether the two operators will have അവരുടെ കാസിനോ ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കം നിന്നും ജനുവരി 2015 ഹാർഡ് റോക്ക് കാസിനോ wheatland. But for all of Singapore 's actions in സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ അതിന്റെ രണ്ട് കാസിനോ operators, there' s little doubt in a lot of people 's minds that these establishments have helped in വളർത്തുന്ന Singapore' s ആഗോള പ്രൊഫൈൽ, something that validated those who believed that casinos, ശരിയായ ഭരണം, would provide a significant boost to the country ' s standing in the world stage rolling hills കാസിനോ sunday brunch.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്