കാസിനോ Heist ഗൈഡ് വലിയ Con

Get the latest ചൂതാട്ട news from കാല്വിന് ദ്വീപസമൂഹം. Varnell ' s week was as exciting as hearing the news that your vasectomy had been called off. $2,556,500 was created and the top prize of $330,000 is now sitting in the bank account of ക്രെയ്ഗ് Varnell. Varnell must have thought it was his ടൂർണമെന്റ് when he saw that KKJ പരാജയമായിരുന്നു കാസിനോ heist ഗൈഡ് വലിയ con. Hunter Cichy also made the final table of both events.ലോകം പോക്കർ ടൂർ (WPT) കാണിച്ചു ചൈനീസ് why they ' ll prove to be a sound നിക്ഷേപം ശേഷം ആകർഷിക്കുന്നു 5,113 entrants to their WPT500 show at the ആര്യ over the summer.ആദം Pliska ടീം slapped a $2m ഗ്യാരന്റി on the event. The man saw കൂടുതൽ kings than Deep Blue on his way to ഏറ്റവും വലിയ ടൂർണമെന്റ് moment of his life.അന്തിമ പട്ടിക ഫലങ്ങൾ 1st.ക്രെയ്ഗ് Varnell – $330,000 2nd.കൾ Antunes – $223,000 3rd.അലക്സാണ്ടർ Lakhov – $150,700 4th.നിക്ക് Binger – $100,000 5th. കെ into the 99 എന്ന മനോഹരമായി പേരുള്ള ചാഡ് Roudebush, and Hunter മാറി hunted വരുമ്പോൾ പോക്കറ്റിൽ sevens ഓടി കയറി പോക്കറ്റിൽ care of കൾ Antunes, and the Brazilian ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു രക്തം dripping from his axe when it came down hard on Roudebush AQ>A8o.നിക്ക് Binger ആയിരുന്നു അടുത്ത to be culled വരുമ്പോൾ അവന്റെ KQ failed to beat the AQ of Varnell, and then we lost the man who obviously has a bot plugged into the WPT live tables.അലക്സാണ്ടർ Lakhov – തിന്നുന്നവൻ ഈ ടൂർണമെന്റുകളിൽ for breakfast – കഴിഞ്ഞതിന് മൂന്നാം വരുമ്പോൾ അവന്റെ A5hh was out flopped by the K9o of Varnell walking stick കാസിനോ ഫീനിക്സ് ശലോമിയും. It was that good.ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയ മൂന്നാം in the World Series of Poker (WSOP) ഓൺലൈൻ bracelet, and now he was beating 5,113 [ചിത്ര ക്രെഡിറ്റ്: Bluff.com]entrants in this one.തികച്ചും bizarrely, the second place finisher in that event – Hunter Cichy – also made the final table.അവസാന table of nine was set ശേഷം Keven Stammen വീണു 10th place.മുൻ WPT ലോക ചാമ്പ്യൻ may not have had a great time at the WSOP പട്ടികകൾ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് പക്ഷെ അവന്റെ ആധിപത്യം in the Hollywood Poker തുറക്കുക (HPO) പ്രധാന ഇവന്റിൽ, വെനീസിലെ Deepstack, ഇപ്പോൾ ഈ എന്നാണ് Stammen family will still be dining out on കാവിയാർ and ഞണ്ട് ഇറച്ചി sandwiches for a few years yet.ഇവിടെ amphetamine induced അന്തിമ പട്ടിക run down walking stick കാസിനോ scottsdale അരിസോണ. Chad Roudebush – $75,000 6th walking stick റിസോർട്ട് ആൻഡ് കാസിനോ ഫീനിക്സ് ശലോമിയും.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്