ലേഡി ഗാഗ പോക്കർ മുഖം പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നുcomment

The Tohono O'Odham ജാതി had requested the notes in order to determine if Bergin, who is opposed to the casino receiving a Class III ലൈസൻസ് ഉണ്ട് പ്രതിയെ ഗോത്രത്തിൽ തട്ടിപ്പ്, was working in concert with അതിന്റെ എതിരാളികൾ ലേഡി ഗാഗ പോക്കർ മുഖം പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നുcomment. The Tohono O'Odham ജാതി തുറന്നു അതിന്റെ Glendale സൗകര്യം പോലെ ഒരു ക്ലാസ് II casino in December ശേഷം തരണം നിരവധി നിയമ, രാഷ്ട്രീയ റെഗുലേറ്ററി ഹർഡിൽസ് but it is not permitted to offer ക്ലാസ് III games such as random number generated സ്ലോട്ടുകൾ കാരണം Arizona Department Of Gaming has refused to grant അത് ഉചിതമായ അധികാരങ്ങള്.ഗോത്രത്തിൽ പിന്നീട് കീഴിൽ ഒരു കേസ് in hopes of getting a Class III ലൈസൻസ് കൊണ്ട് അരിസോണ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണി ജനറൽ റോജര് Banan testifying കീഴിൽ പ്രതിജ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ താൻ മനഃപൂർവം നശിപ്പിച്ചു കുറിപ്പുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട മരുഭൂമിയിലെ വജ്രം West Valley Casino And Resort ലേഡി ഗാഗ പോക്കർ മുഖം വോക്കൽ മാത്രം. After learning that these had been destroyed, the tribe filed a motion for ഉപരോധം but the state has now countered by stating that it had been under "no duty" to preserve the പ്രമാണങ്ങൾ, according to a report from Capitol മീഡിയ സേവനങ്ങൾ അടുത്ത കാസിനോ to manassas. "Banan' s destruction of his notes was all the more egregious because they were public records protected by the അരിസോണ Public Records നിയമം" എന്നു പറഞ്ഞു വിർജീനിയ. "The court should see the [Tohono O'Odham Nation' s] മോഷൻ for what it is, a last-കുഴിയിൽ ശ്രമം ഒഴിവാക്കുക അനന്തരഫലങ്ങൾ of the [Tohono O'Odham Nation ' s] വര്ഷങ്ങള് നീണ്ട തട്ടിപ്പ് on the state, the അപകടം മറ്റു ഗോത്രങ്ങളും," said the state അടുത്ത കാസിനോ to കാന്ടണ്city in wisconsin usa വിസ്കോൺസിൻ. Banan revealed that he took the notes in order to സംക്ഷിപ്ത Bergin എന്നാൽ പിന്നാലെ "പതിവ് പ്രാക്ടീസ്" in getting rid of them അടുത്ത കാസിനോ to കാന്ടണ്city in wisconsin usa വൈ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്