ആണ്

മുൻ ചീഫ് മന്ത്രി Edappadi കെ Palaniswami ഉണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ് തമിഴ് നാട് സർക്കാർ ചെന്നൈ, ഇന്ത്യ, കുറിച്ച് നടന്നെങ്കിലും the sale of lotteries in the state. ആണ്.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്